Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen
Silly Coaching is opgericht door Priscilla Looij, is gevestigd in Oude Tonge en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68814836.
Silly Coaching richt zich op het coachen van kinderen in de leeftijd van 6 tot 16 jaar, ofwel op het coachen van ouders van kinderen van alle leeftijden, ofwel op het coachen van volwassenen.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Silly Coaching en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard.
De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.sillycoaching.nl

Vertrouwelijkheid
Silly Coaching verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken wordt tijdens of in het kader van de coaching sessies.
Voor overleg met derden in het belang van het kind tijdens een kindercoach traject, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger.
Mochten er signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal Silly Coaching dit wel bespreken met derden.
Ook dit zal altijd eerst met de ouder/verzorger worden besproken. Dit is conform de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Inzage
Silly Coaching legt een schriftelijk verslag vast van een sessie/behandeling.
De verslaglegging tijdens een kindercoach traject zal altijd gedeeld worden met de ouders/verzorgers.
De klant heeft ten alle tijden het recht om de verslaglegging, indien gewenst, in te zien.

Coaching van kinderen tot en met 16 jaar
Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.
De opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft.
Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt.
Silly Coaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Aansprakelijkheid
Het advies en begeleiding van Silly Coaching is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen.
Zowel het kind als de volwassene zal zichzelf verder in zijn/haar proces ontwikkelen.
Silly Coaching zal nooit de plaats van een arts of specialist opvullen. Bij lichamelijke klachten dient de klant altijd eerst contact te hebben met de huisarts.
Silly Coaching pretendeert geen lichamelijke en/of geestelijke klachten op te kunnen lossen, maar stimuleert de klant zichzelf te ontwikkelen om tot oplossingen te kunnen komen.
Silly Coaching is nimmer aansprakelijk voor directe en of indirecte schade of letsel, voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten.

Regels rond een afspraak voor kinderen
De ouder dient tijdens een coaching sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na de sessie is er eventueel kort de gelegenheid om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt.
Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken.
Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of een andere soort hulpverlening.

Tarieven
De tarieven worden vooraf aangekondigd. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.
Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand van te voren aangekondigd.
Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de coaching inbegrepen.

Betalingsvoorwaarden
De facturen worden verstuurd aan het einde van de maand voor de afspraken die aan de maand daar vooraf hebben plaats gevonden.
De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en te worden overgemaakt naar de rekening van Silly Coaching.
Als er niet binnen deze termijn wordt betaald, zal Silly Coaching een betalingsherinnering sturen.
Indien er niet binnen 7 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, is Silly Coaching gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten á €5,- in rekening te brengen.
Bij betalingsachterstand is Silly Coaching gerechtigd verdere behandeling/coaching op te schorten totdat de betalingsverplichting is voldaan.

Verhindering
Indien bij verhindering tenminste 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn.
Tijdig verzetten van een afspraak is altijd mogelijk, dit kan telefonisch of via mail.
Tijdens een sessie of behandeling wordt de telefoon niet opgenomen. Er kan dan een bericht worden ingesproken op de voicemail.